ΓΔ: 1063.12 -0.12% Τζίρος: 18.56 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:29:12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstocks

Foodlink: Δεν διανέμει μέρισμα στους μετόχους για τη χρήση 2020

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο θα διοικεί την εταιρεία για 5 έτη, από 09/09/2021 μέχρι 08/09/2026 ή μέχρι την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της ανωτέρω θητείας.

Την απόφαση να μη διανείμει μέρισμα στους μετόχους της και να εκλέξει νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση η Foodlink. Έγκριση έλαβαν, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, και άλλα θέματα που βρέθηκαν επί τάπητος. Παρατίθεται η ανακοίνωση της εταιρείας αναλυτικά:

Στον Ασπρόπυργο Αττικής, την 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00μ.μ., στις επί της Λεωφ. Ειρήνης 47 εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας συνήλθαν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την Επωνυμία «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία»), κατόπιν της από 19/08/2021 σχετικής προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Γενική Συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, δηλαδή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 2422855. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας http://www.fdlgroup.gr , στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και αναρτήθηκε σε εμφανή θέση στα γραφεία της έδρας της.

Έτσι στην παρούσα Γενική Συνέλευση διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες οι κ.κ. Μέτοχοι, που εκπροσωπούν 19.215.861 μετοχές και ψήφους, ήτοι το 82,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Αχιλλέα Μάμαλη και ως Γραμματέα τον κ. Κωνσταντίνο Γκυρτή, στον οποίο ανέθεσε και καθήκοντα ψηφοσυλλέκτη.                                                                                                         

Κατόπιν των ανωτέρω, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, ως εξής :

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2020 (1/1/2020-31/12/2020), καθώς και των επΆ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2020, καθώς επίσης και την έκθεση των Ελεγκτών για  εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους.

Η  Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να μην διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε ομόφωνα τα πεπραγμένα της Διοικήσεως για την χρήση 2020, των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2020 (1/1/20 -31/12/20).

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2020 και προέγκριση για τη χρήση  2021.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα για την χρήση 2020 τις αμοιβές που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των εξήντα χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ (60.337,00 ¤). Παρείχε επίσης  την  προέγκρισή της για την καταβολή ποσού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 ¤) ως αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση  2021.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και αναπληρωτών για τη χρήση 2020 και ορισμός αμοιβής τους.

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα για έλεγχο της χρήσης 2021 την Ελεγκτική εταιρία GRANT THORNTON A.E.” Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 127, η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, οδός Ζεφύρου αρ. 56, ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Νούλα του Ιωάννη, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 40711 και ως αναπληρωματικό τον κ. Νικόλαο Ιωάννου του Βασιλείου, ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ.: 29301.

Η αμοιβή τους θα ορισθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Σ.Ο.Ε.Λ.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο θα διοικεί την Εταιρεία για πέντε έτη, ήτοι από 09/09/2021 μέχρι 08/09/2026 ή μέχρι την ημέρα της πρώτης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μετά την λήξη της ανωτέρω θητείας και το οποίο αποτελείται από τους παρακάτω:

1. Βασίλης Καρακουλάκης του Εμμανουήλ

2. Αχιλλεύς Μάμαλης του Παύλου

3. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή

4. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου

5. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη

6. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευαγγέλου

7. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου

8. Αθανάσιος Στούμπης του Γεωργίου

9. Κωνσταντίνος Παπαζήσης του Κυριαζή

10. Βασίλειος Ευγένιος του Μιχαήλ

ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση της από 09/08/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί απόκτησης ποσοστού 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ. 

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και δη με ψήφους 19.215.861, την από 09/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί απόκτησης ποσοστού 20% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ.

ΘΕΜΑ 8ο: Οποιοδήποτε άλλο συναφές θέμα τεθεί από τους μετόχους

Επί του ανωτέρω θέματος, δεν υπήρξαν προτάσεις από τους κ.κ. Μετόχους.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Foodlink: Πώς θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά του 55% της Γενικές Μεταφορές

Η Foodlink με ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο πληροφόρησε το επενδυτικό κοινό σχετικά με την απόκτηση του 55% των μετοχών της εταιρείας Γενικές Μεταφορές αντί ενός τιμήματος που ανέρχεται σε 1.910.700 ευρώ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Foodlink: Εξαγορά του 55% της «Γενικές Μεταφορές» έναντι 1,91 εκατ.

Η απόκτηση του 55% ολοκληρώθηκε χθες, με την εξαγορά ποσοστού 23,57% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς η Foodlink κατείχε ποσοστό 31,43% σύμφωνα με προγενέστερες ανακοινώσεις της.