ΓΔ: 1024.75 0.91% Τζίρος: 88.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Πλαστικά Θράκης: Διπλασιασμός των κερδών προ φόρων για το εννέαμηνο

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,750 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Στο ποσό των 341,6 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου Πλαστικά Θράκης το εννεάμηνο της χρήσης 2021, αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 96,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα κέρδη προ φόρων σε επίπεδο ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε 50,7 εκατ. ευρώ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό καθαρό δανεισμό (Net Cash) ύψους 22,7 εκατ. ευρώ, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε 247,9 εκατ. ευρώ, σε σχέση με 174,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2020.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του ομίλου, αλλά και του επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,4 εκατ. ευρώ αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. ευρώ στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Σκωτία.

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 4,750 εκατ. ευρώ (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Σε ό,τι αφορά την επίδραση της πανδημίας, ο όμιλος εκτιμά ότι τα οικονομικά του μεγέθη θα συνεχίσουν να εμφανίζουν καλή πορεία και το επόμενο διάστημα, σημειώνοντας ότι «η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πολύ ικανοποιητική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα, αλλά και για το επόμενο έτος και για την εξέλιξη και περαιτέρω αύξηση στα σημαντικά κόστη λειτουργίας του Ομίλου».

Τα οικονομικά μεγέθη της Πλαστικά Θράκης

 

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €341,6 εκατ., αυξημένος κατά 34,6%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €96,7 εκατ., αυξημένα κατά 84,5%, συγκριτικά με το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Επίσης, τα Κέρδη προ Φόρων (EBT) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €81 εκατ., αυξημένα κατά 110,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, για το εννεάμηνο του 2021, τα Κέρδη προ Φόρων σε επίπεδο Ομίλου, που σχετίζονται με τα προϊόντα του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές προσωπικής προστασίας και υγείας, ανέρχονται σε €50,7 εκατ.

Ως προς τα επίπεδα ρευστότητας, ο Όμιλος πέτυχε την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του, καταγράφοντας αρνητικό Καθαρό Δανεισμό (Net Cash) ύψους €22,7 εκατ., καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα υπερκάλυψαν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2021 ανήλθε σε €247,9 εκατ., σε σχέση με €174,6 εκατ. στις 31.12.2020. Από χρηματοοικονομικής απόψεως, ο Όμιλος κατάφερε αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας του, αντισταθμίζοντας με επιτυχία τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις και αυξομειώσεις σε επίπεδο ζήτησης. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε:

  • Αυξημένη ζήτηση στα προϊόντα του κλάδου των κατασκευών. 
  • Διατήρηση της ζήτησης στους κλάδους των υποδομών και στον αγροτικό τομέα.
  • Διατήρηση της ζήτησης για προϊόντα που απευθύνονται στον τομέα της συσκευασίας. 
  • Σημαντική μείωση της ζήτησης στα προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική προστασία και υγεία. 
  • Διατήρηση των αυξημένων τιμών πρώτων υλών, ενώ σε επιμέρους περιπτώσεις παρατηρήθηκαν επιπλέον αυξήσεις, ανάλογα το είδος της πρώτης ύλης και τη γεωγραφική περιοχή.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος ενέργειας, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου.
  • Σημαντικά αυξημένο μεταφορικό κόστος με σημαντικές ελλείψεις τόσο σε διαθέσιμα επίγεια μέσα μεταφοράς, όσο και σε  εμπορευματοκιβώτια.
  • Σημαντικά αυξημένο κόστος β’ υλών και υλικών συσκευασίας.

Επισημαίνεται ότι στο Προσαρμοσμένο (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται κέρδη από πώληση παγίων αξίας €760 χιλ. και ζημιές απομείωσης παγίων αξίας €742 χιλ., τα οποία αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low LTD. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται προβλέψεις δαπανών αξίας €400 χιλ. που σχετίζονται με αμοιβές και αποζημιώσεις προσωπικού.

Αναφορικά με τις επενδύσεις, προχωράει ομαλά η υλοποίηση του προγραμματισμένου επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, αλλά και του  επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους €25,5 εκ., εκ των οποίων €21,4 εκ. αφορούν στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ξάνθη και €4,1 εκ. στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Σκωτία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος, για την εταιρική χρήση 2021, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα €4.750 χιλ. (μικτό ποσό), η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου 2021.

Εκτίμηση της επίδρασης της πανδημίας στο μέλλον και προοπτικές Ομίλου

Αναφορικά με τις προοπτικές για την τρέχουσα χρήση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου θα εξακολουθήσουν να  παρουσιάζουν ικανοποιητική πορεία και κατά το τέταρτο τρίμηνο της χρήσης 2021, αν και αναμένεται επιβράδυνση σε επίπεδο κερδοφορίας, συγκριτικά με τα προηγούμενα τρίμηνα του έτους. Η περαιτέρω κάμψη της ζήτησης των προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των αυξημένων τιμών των α’ και β’ υλών, του κόστους ενέργειας και του μεταφορικού κόστους, αναμένεται να επηρεάσουν τους τελευταίους μήνες του έτους και να διαμορφώσουν συνθήκες αβεβαιότητας και για την επόμενη χρονιά.

Σε αυτό το μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος ενεργεί με γνώμονα τη διατήρηση της κερδοφορίας που προέρχεται από το παραδοσιακό μίγμα πωλήσεων, έχοντας σε προγενέστερο χρόνο πραγματοποιήσει μια σειρά ενεργειών και εξακολουθώντας να υλοποιεί ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, προτεραιότητα του Ομίλου αποτελεί η ανάπτυξη νέων προϊόντων και η πρόσβαση σε νέες αγορές, ενώ υλοποιούνται σημαντικές ενέργειες αναφορικά με την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, ενέργειες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής του Ομίλου και θα διαμορφώσουν νέα δυναμική για το μέλλον.

Παράλληλα, η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται αδιάληπτα για την υλοποίηση της νέας στρατηγικής, καθώς και την υλοποίηση του ετήσιου πλάνου επενδύσεων, αλλά και των έκτακτων επενδυτικών ενεργειών, που αποφασίστηκαν. Η Διοίκηση του Ομίλου είναι πεπεισμένη ότι η υλοποίηση συνολικά των επενδυτικών πλάνων διαμορφώνει συνθήκες ώστε ο Όμιλος να εισέλθει σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών, περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και νέων επενδυτικών πλάνων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν τα προσεχή έτη, ενέργειες που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση της νέας στρατηγικής, πάντα εντός των πλαισίων της κερδοφόρας βιώσιμης ανάπτυξης.

Με δεδομένο ότι οι τρέχουσες συνθήκες στην παγκόσμια αγορά διαμορφώνουν συνθήκες αβεβαιότητας, καθιστώντας οποιαδήποτε εκτίμηση αναφορικά με την επίδραση της πανδημίας στην εμπορική δραστηριότητα και στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και του Ομίλου επισφαλή, εν τούτοις η Διοίκηση του Ομίλου με βάση όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, εκτιμά ότι ούτε ο Όμιλος ούτε κάποια επιμέρους δραστηριότητα αυτού αντιμετωπίζουν ενδεχόμενη ή επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern). 

Παράλληλα, η Διοίκηση παραμένει αισιόδοξη για την πολύ ικανοποιητική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το σύνολο του έτους, αν και διατηρεί επιφυλάξεις σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις που θα προκαλέσει η εξέλιξη της πανδημίας στις οικονομίες των χωρών το επόμενο διάστημα, αλλά και για το επόμενο έτος και για την εξέλιξη και περαιτέρω αύξηση στα σημαντικά κόστη λειτουργίας του Ομίλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

plastika-thrace
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Κάμψη τζίρου - κερδών στο εννεάμηνο, αλλα υψηλότερα του 2019

Παρά την υποχώρηση που έχει σημειωθεί στο φετινό εννεάμηνο, τα κέρδη προ φόρων από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο προϊόντων παρουσιάζουν αύξηση κατά 89,4% σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλαστικά Θράκης: Ισχυρή αύξηση για κέρδη και τζίρο στο α' εξάμηνο

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ενισχύθηκαν 384,1% στα 48,5 εκατ., με τον τζίρο να εμφανίζει άνοδο 50,8% και να φθάνει στα 234,2 εκατ. ευρώ. Αισιοδοξία της διοίκησης για διατήρηση της πολύ καλής πορείας.