ΓΔ: 915.99 0.06% Τζίρος: 44.35 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Ενίσχυση έως 200.000 ευρώ σε μικρομεσαίες για πράσινη ενέργεια - ψηφιοποίηση

Οι επενδυτικές δαπάνες για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση θα εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις έκπτωση προσαυξημένη κατά 100% από τα ακαθάριστα έσοδα των ετών 2023, 2024 και 2025.

Ισχυρά φορολογικά κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, την ενέργεια και τη ψηφιοποίηση ενεργοποιεί το υπουργείο Οικονομικών παρέχοντας για τις συγκεκριμένες δαπάνες προσαυξημένη κατά 100% έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα για τα έτη 2023, 2024 και 2025.  

Μετά τη μείωση κατά 30% του φόρου εισοδήματος για εννιά χρόνια για τις συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων τίθεται σε εφαρμογή η νέα διάταξη για το έξτρα φόρο-μπόνους με την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης που καθορίζει τη διαδικασία, τους όρους και τις λεπτομέρειες χορήγησης και ελέγχου της ενίσχυσης καθώς και τις επιλέξιμες δαπάνες.

Αναλυτικότερα η απόφαση που υπογράφουν οι Απόστολος Βεσυρόπουλος, Κώστας Σκρέκας και Κυριάκος Πιερρακάκης προβλέπει τα εξής:

Ποιοι δικαιούνται την προσαυξημένη έκπτωση

α) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και

β) νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, εφόσον χαρακτηρίζονται ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είτε δραστηριοποιούνται σε κλάδους της οικονομίας που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση, είτε δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους και εκτελούν έργα ή δραστηριότητες με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης.

Ποιοι εξαιρούνται. Το μέτρο δεν ισχύσει για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

α) της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής,

β) της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις περιπτώσεις όπου

i) το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,

ii) η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς και

γ) της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί μικτή δραστηριότητα και δραστηριοποιείται και στους τομείς πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των στοιχείων του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς αυτούς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας δυνάμει της παρούσας.

Το ύψος της ενίσχυσης. Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, συνυπολογιζομένων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, ήτοι το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της πραγματοποίησης των δαπανών, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση σε οποιαδήποτε περίοδο τριών  οικονομικών ετών.

Σε περίπτωση που οι ληφθείσες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, πλέον της χορηγηθείσας έκπτωσης δαπάνης ξεπερνούν το όριο των 200.000 ευρώ ανά δικαιούχο/ενιαία επιχείρηση, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έτος χορήγησης της ενίσχυσης, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα ώστε να μην οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτέρω ορίου

Οι επιλέξιμες δαπάνες. Τα είδη των δαπανών που πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην πράσινη οικονομία και ενέργεια, καθώς και τα είδη των δαπανών που επίσης πραγματοποιούνται από τους δικαιούχους και σχετίζονται με την εκτέλεση έργων ή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση, απαριθμούνται υπό μορφή Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας των επιχειρήσεων (ΚΑΔ) που τα παρέχουν, στο Παράρτημα Ι.

Ειδικότερα, επιλέξιμα είναι τα είδη των δαπανών που αφορούν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από επιχειρήσεις, βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), που η κύρια δραστηριότητά τους ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα κατά το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και υπό τον όρο ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αγοράζονται από την εν λόγω επιχείρηση αφορούν σε είδη σχετιζόμενα με την εν λόγω δραστηριότητα της επιχείρησης και επιπλέον αφορούν δαπάνες σχετιζόμενες με μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Προστασία και διαχείριση δασικού περιβάλλοντος, εξυγίανση και καθαρισμός εδάφους, υδάτων, θαλάσσιων περιοχών, αέρα και έλεγχο ρύπανσης με σκοπό την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή την πρόωρη εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Δράσεις Βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης, εξοικονόμησης ενέργειας (παραγόμενη και καταναλισκόμενη), πράσινης μετάβασης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και της εκπόνησης σχετικών μελετών.
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία και έρευνα στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού.

Τα είδη των δαπανών

 • Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους
 • Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
 • Κατασκευή ανεμογεννητριών
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
 • Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
 • Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
 • Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
 • Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
 • Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
 • Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
 • Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
 • Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
 • Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
 • Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
 • Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
 • Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
 • Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
 • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
 • Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
 • Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
 • Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού

Οι προϋποθέσεις χορήγησης της έκπτωσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των δαπανών και τη χορήγηση της ενίσχυσης είναι η καταχώρησή τους σε ηλεκτρονικά παραστατικά, τα οποία διαβιβάζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (εφεξής: «ΑΑΔΕ») μέσω της πλατφόρμας MyData.

Οι δαπάνες που κρίνονται επιλέξιμες στο πλαίσιο του έργου, υπολογίζονται στη βάση του πραγματικού κόστους, δηλαδή έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους και τεκμηριώνονται από λογιστικά στοιχεία. ,

Η προσαυξημένη έκπτωση επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. Ως έτος πραγματοποίησης των δαπανών αυτών νοείται το έτος που αυτές αφορούν.

Η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης

Η χορήγηση της ενίσχυσης επί των δαπανών που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση ενεργείται με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου.

Ο δικαιούχος συνυποβάλλει εμπρόθεσμα στην ΑΑΔΕ με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρηση. Επιπλέον, ο δικαιούχος δηλώνει ρητά πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό de minimis και πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων καθώς και ότι αφορά σε τιμολόγια για δαπάνες σε πράσινη οικονομία, ενέργεια ή ψηφιοποίηση.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ η οποία μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας (ή άλλου πρόσφορου μέσου) πραγματοποιεί την ενημέρωση του ΠΣΣΕΗΣ/. Η ΑΑΔΕ ελέγχει τον ΚΑΔ της επιχείρησης που εξέδωσε το παραστατικό, Σε κάθε περίπτωση, ο λήπτης του παραστατικού πριν την έκδοσή του θα πρέπει να ενημερώνει τον εκδότη αυτού ότι ανήκει στους δικαιούχους με σκοπό τη σχετική επισήμανση από τον εκδότη. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA, η επισήμανση γίνεται στο πεδίο «Σχόλια». Όσον αφορά το χρόνο διαβίβασης των παραστατικών, αυτός εξαρτάται από το κανάλι διαβίβασης που χρησιμοποιεί ο λήπτης

Προκειμένου για τον έλεγχο σώρευσης  διενεργείται αυτοματοποιημένος απολογιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τον δικαιούχο, σχετικά με την υπέρβαση ή μη του ανωτάτου ορίου καθώς και το τελικό ποσό ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο δικαιούχος.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ellada, Greece, Oikonomia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες παροχές 1,2 δισ. ως τα Χριστούγεννα, σχέδιο για μείωση των φόρων

Επιταγή ακρίβειας 200 ευρώ, συνέχιση της επιδότησης στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης και πιθανόν για το ντίζελ κίνησης αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. «Κάβα» από τα αυξημένα έσοδα και τον φόρο στα διυλιστήρια.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς γλιτώνουν επιχειρήσεις το «πέναλτι» για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση που χαλαρώνει το κριτήριο διατήρησης προσωπικού, ώστε να μειωθεί ο αριθμός επιχειρήσεων που θα επιστρέψουν ολόκληρη και εντόκως την κρατική ενίσχυση.
athina-akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλήρης καταγραφή των κρατικών ακινήτων στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας

Το Μητρώο επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των ακινήτων. Προχωρά η διασύνδεση με το ΤΑΧΙS, για την απευθείας βεβαίωση των πρωτοκόλλων αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης.
lathraia_tsigara
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο με νέο έργο αξίας 180 εκατ. ευρώ

Από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί το νέο έργο «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών», που θα δημιουργήσει υπερσύγχρονη υποδομή για την παρακολούθηση όλων των συναλλαγών.
forologia-foroi-logistes-forologikos elegxos-efories
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα γλιτώσουν το.... πέναλτι για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Όσοι επιχειρηματίες είχαν οριακές αποκλίσεις στην απασχόληση ή μικρές τυπικές παραβάσεις δεν θα επιστρέψουν εφάπαξ και εντόκως τα ποσά. Έτοιμο για διορθωτικές κινήσεις το υπουργείο Οικονομικών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίνουν πίσω με τόκο την επιστρεπτέα προκαταβολή χιλιάδες επιχειρήσεις

Αναστάτωση μετά τις 20.000 ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ σε εταιρείες και επαγγελματίες που δεν κράτησαν σταθερό τον αριθμό εργαζομένων ή δεν υπέβαλαν δηλώσεις για τα έτη 2019 - 2020. Δεν αυξάνεται, πάντως, το επιτόκιο για τα χρέη στο Δημόσιο.