Φωτο: INTRALOT

Χάνει μεγάλο τζίρο η Intralot από την Βουλγαρία, νέα «βουτιά» της μετοχής

Η συνεισφορά της Eurofootball Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 178,7 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη, μετά τις δυσμενείς αποφάσεις της Σόφιας.

Μεγάλη συμβολή στα μεγέθη της Intralot είχαν οι δραστηριότητες του ομίλου στην Βουλγαρία, για τις οποίες αφαιρέθηκαν οι άδειες από την κυβέρνηση της Σόφιας, γεγονός που προκαλεί για δεύτερη ημέρα μεγάλη πτώση της τιμής της μετοχής, η οποία έχασε χθες 20% και υποχωρεί σήμερα περίπου κατά 10%.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από την εισηγμένη, «η συνεισφορά της Eurofootball Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 178,7 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών, σε 14,6 εκατ. ευρώ στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε 7,1 εκατ. ευρώ στα κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε 5,8 εκατ. ευρώ στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία.

Επιπλέον, η συνεισφορά του ομίλου Eurobet Ltd στον Όμιλο Intralot για το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 43,1 εκατ. ευρώ στον Κύκλο Εργασιών, σε 4,7 εκατ. ευρώ στα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), σε 2,1 εκατ. ευρώ στα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους μετόχους της μητρικής Εταιρίας, καθώς και σε 20,2 εκατ. ευρώ στα Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία».

Η ανάκληση των αδειών

Χθες, ανακοινώθηκε από την Intralot η αφαίρεση αδειών και η επιβολή αναδρομικών εισφορών περίπου 400 εκατ. λέβα (200 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «ψηφίστηκε στη Βουλγαρία τροποποίηση του Νόμου περί Παιγνίων, με την οποία η διεξαγωγή όλων των παιχνιδιών τύπου λοταρίας, με εξαίρεση τα παιχνίδια τύπου ΚΙΝΟ, ανατίθεται μονοπωλιακά στην κρατική λοταρία.

Κατά συνέπεια τρεις από τις έξι τρέχουσες άδειες της κατά 49% θυγατρικής εταιρίας Eurobet Ltd παύουν να ισχύουν από τις 21.02.2020.

Εκτιμάται, ωστόσο, από την εταιρία, ότι η επιβολή μονοπωλίου στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών δια νόμου αντίκειται στις περί μονοπωλίων διατάξεις του Συντάγματος της Βουλγαρίας.

Η Intralot θα προβεί άμεσα στο σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών για δραστηριοποίηση μέσω νέων αδειών και ανασχηματισμό της εταιρικής της παρουσίας στη Βουλγαρία, εντός των προβλέψεων του νέου νομικού πλαισίου στους κλάδους ΚΙΝΟ, επίγειου και online Στοιχήματος.

Παράλληλα, η Intralot ενημερώνει ότι κοινοποιήθηκαν πράξεις αναδρομικής επιβολής εισφορών παιγνίων από την Βουλγαρική Επιτροπή Παιγνίων στην Eurobet Ltd. ύψους 74,4 εκατ. BGN, καθώς και στην κατά 49% συγγενή εταιρία Eurofootball Ltd 328,9 εκατ. BGN Δεδομένου ότι η καταβολή όλων των εισφορών παιγνίων των ως άνω εταιριών πραγματοποιούνταν πάντοτε σύμφωνα με βάση τις προβλέψεις του Νόμου περί Παιγνίων και τους εγκεκριμένους από το Βουλγαρικό Υπ. Οικονομικών κανονισμούς, οι παραπάνω απαιτήσεις είναι αβάσιμες και αναιτιολόγητες και οι εταιρείες θα προσφύγουν στα τοπικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Προς προάσπιση των συμφερόντων τους οι ανωτέρω εταιρείες, εφόσον απαιτηθεί, θα ασκήσουν περαιτέρω όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους, περιλαμβανομένων αξιώσεων αποζημιώσεων, στα τοπικά ή/και στα ευρωπαϊκά και διεθνή αρμόδια όργανα ή/και δικαστήρια.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι λόγοι της πλήρους ενοποίησης, βάσει του ΔΠΧΑ 10, της εταιρίας Eurofootball Ltd στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου Intralot έχουν εκλείψει από τις 5.12.2019, οπότε έκτοτε τα αποτελέσματά της δεν ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης αλλά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ