Φώτο: Audiovisual

AVE: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 6,5 εκατ. ευρώ αποφάσισε η έκτακτη Γ.Σ.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ζημιών που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 6,5 εκατ. ευρώ, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ εκάστη, αποφάσισε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της AVE.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ζημιών που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα μειωθεί. 

Πιο αναλυτικά, η έκτακτη Γ.Σ. συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

(i) Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ζημιών που έχουν συσσωρευτεί από προηγούμενες χρήσεις, με μέρος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, η οποία θα μειωθεί. Ειδικότερα, αποφάσισαν την κεφαλαιοποίηση ζημιών συνολικού ποσού 41.416.425,18 €, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης εκ των υφισταμένων σήμερα 159.293.943 μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 0,26 €, ήτοι με μείωση της ονομαστικής αξίας από 0,30 € σε 0,04 €. Με τη μείωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα διαμορφωθεί πλέον στο ποσό των 6.371.757,72 €.

Σε συνέχεια της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 € σε 0,04 €, οι μέτοχοι αποφάσισαν ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

(ii) Στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί ενέκριναν και αποδέχθηκαν την αναγνωσθείσα Ειδική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισαν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Επίσης, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 6.500.000 €, με έκδοση 6.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,04 € εκάστη, με τιμή διάθεσης 1,00 € ανά μετοχή και την εισαγωγή των άνω μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (1,00 €) και της ονομαστικής αξίας (0,04 €) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Ειδικότερα, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν η άνω αύξηση να πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων καταβολών βασικών μετόχων της Εταιρείας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί έναντι μελλοντικών αυξήσεων. Συνεπεία της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει πλέον σε 6.631.757,72 €.

Σε συνέχεια της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, οι μέτοχοι ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα της www.ave.gr χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που ελήφθη επί των ανωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 23 Μαρτίου στο ταμπλώ οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ της Audiovisual

Η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ ορίστηκε για τις 21 Φεβρουαρίου, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση και άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Audiovisual: «Ναι» από τη ΓΣ στη συγχώνευση δύο θυγατρικών

Ενέκριναν οι μέτοχοι της Audiovisual την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών "Ελληνικά Ψυχαγωγικά Πάρκα Ανώνυμη Εταιρεία" και "Ιντερνάσιοναλ Γκέιμινγκ και Εντερτέινμεντ Ανώνυμη Εταιρεία Ψυχαγωγίας και Διασκέδασης".