Φώτο: Shutterstock

Αποεπένδυση της Attica Bank στη θυγατρική της Atticabank Properties

Το κέρδος που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις του β΄εξαμήνου του 2020 ανέρχεται σε ποσό 680.528,33 ευρώ.

Το σύνολο των μετοχών (100%) που κατείχε στη θυγατρική Atticabank Properties μεταβίβασε στο ΤΜΕΔΕ, έναντι ποσού 1,18 εκατ. ευρώ, η Attica Bank. 

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού, σε συνέχεια της λήψης σχετικής απόφασης από το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίαση του της 27-05-2020 σε συνδυασμό με τη λήψη σχετικής έγκρισης από την εξ αναβολής Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24-06-2020, και κατόπιν των κατά νόμο δημοσιεύσεων των άνω αποφάσεων στο ΓΕΜΗ, ολοκληρώθηκε σήμερα με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης η αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων», με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών της στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 1.180.528,33 ευρώ.

Το κέρδος από την συναλλαγή αυτή που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank κατά το β’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται σε ποσό 680.528,33 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Στο 46,32% το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ, στο 32,34% του e-ΕΦΚΑ

Έπειτα από τη μεταβίβαση στις 25/08/2020 63.758.540 κοινών μετοχών της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του, Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.