ΓΔ: 871.56 -0.48% Τζίρος: 61.60 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:43:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: CPI

CPI: Εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Ο αριθμός των μετοχών ανέρχεται στις 990.750, η ανώτατη τιμή αγοράς στο 1,00 ευρώ ανά μετοχή, η κατώτατη τιμή στα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, με διάρκεια από 10/3/2021 έως 09/03/2023.

Νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας CPI, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα. Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης από 1.7.2019 – 30.06.2020, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020, (απλή – ενοποιημένη) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας, που άσκησε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο 117, παρ. 1 περίπτ. γ' του Ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της εταιρείας για τη χρήση 1/7/2019-30/06/2020 και απαλλάχθηκε ο Ορκωτό Λογιστής από κάθε ευθύνη για τις οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 1/7/2019-30/06/2020.

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Δεν εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει την άσκηση των καθηκόντων του, μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΘΕΜΑ 4ο : Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου, ανέγνωσε την καταρτισθείσα Έκθεση Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4449/2017 σε συνδυασμό με αυτές του Ν. 3016/2002.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε πως το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέξει τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Έγινε εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021 και αποφασίσθηκε το ποσό της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.7.2019-30.06.2020 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 1.7.2020-30.06.2021.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/7/2020-30/06/2021.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προκαταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η χορήγηση προκαταβολών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο μετά τις 30/06/2021 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της αναθεωρημένης Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Εγκρίθηκε η αναθεωρημένη πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων.

Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών του Δ.Σ. και Υπευθύνων Προσώπων.

ΘΕΜΑ 11ο: Υποβολή προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Εγκρίθηκε η υποβληθείσα Έκθεση Αποδοχών των Μελών του Δ.Σ. για την οικονομική χρήση 1/7/2019-30/06/2020, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 112 ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. για τα διαδικαστικά.

Εγκρίθηκε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας (ανώτατος αριθμός μετοχών 990.750, ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 1,00 ανά μετοχή, κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,10 ανά μετοχή, διάρκεια 10/3/2021 – 09/03/2023, και δόθηκε η εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος.

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συγκροτήθηκε σε σώμα η επιτροπή ελέγχου της CPI, πρόεδρος ο Κ. Σκούρας

Κατά τη συνεδρίαση εκλέχτηκε, κατόπιν ψηφοφορίας σύμφωνα με τον κανονισμό της επιτροπής, ο Σκούρας Κωνσταντίνος ως πρόεδρος. Μέλη της επιτροπής εκλέχτηκαν οι Χατζηαντώνης-Φωταράς Κωνσταντίνος και Καραμανής Αδαμάντιος. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CPI: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Η θητεία αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 03/03/2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα γίνει μετά την λήξη της θητείας του.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

CPI: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ολοκληρώνεται λήγει την 3η Μαρτίου 2025 και δύναται να παραταθεί μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, μετά την λήξη της θητείας του.