ΓΔ: 873.24 1.14% Τζίρος: 47.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:22:11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Πηγή: Premia Properties

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια της Premia Properties

Στις 26 Ιανουαρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια από το ομόλογο των 100 εκατ. γνωστοποίησε η Premia Properties με χρηματιστηριακή της ανακοίνωση. 

Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα ανέλθουν σε περίπου 96,5 εκατ. ευρώ, ενώ θα χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου, επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Στις 26 Ιανουαρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ανακοινώνει ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς από την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (η «Έκδοση») ανέρχονται σε €100 εκατ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως €3,5 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Έκδοσης. Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου €96,5 εκατ. Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(i) ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανόμενων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός 120 ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €41.100.000, που εκδόθηκε από την Εταιρεία δυνάμει του από 11.12.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και της από 11.12.2020 Σύμβασης Κάλυψης και Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών, που υπογράφηκαν μεταξύ της Εταιρείας, ως εκδότριας, και της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως ομολογιούχου, εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022. Σημειώνεται ότι την 22.06.2021 η ομολογιούχος Alpha Bank μεταβίβασε το 34% του συνόλου των ομολογιών Σειράς Α και Σειράς Β του εν λόγω ομολογιακού δανείου στην Τράπεζα Πειραιώς. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, βλ. σχετικά Ενότητα 3.13.1.1 «Δανειακές Συμβάσεις Premia» - Κοινό Ομολογιακό Δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας με εμπράγματες εξασφαλίσεις, εκδοθέν τον Δεκέμβριο 2020 του Ενημερωτικού Δελτίου. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό (ii) ποσό,

(ii) ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ’ αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, και

(iii) ποσό €3 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους για τους ως άνω σκοπούς, θα δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς. Αναλυτικότερα βλέπε ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2007 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον, και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της 12.01.2022, ενέκρινε την εισαγωγή των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιτυχούς ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών της Εκδότριας.

Η Εκδότρια ενημερώνει ότι οι Ομολογίες είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη μερίδα και τον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε στην Αίτηση Κάλυψης. Η οριστική καταχώρηση των Ομολογιών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί στις 25.01.2022.

26 Ιανουαρίου 2022 αρχίζει η διαπραγμάτευση των 100.000 ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της Ομολογίας είναι με ελληνική γραμματοσειρά «ΠΡΕΜΙΑΟ1» και με λατινική γραμματοσειρά «PREMIAB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών της Εταιρείας είναι €1.000 ανά Ομολογία, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Premia: Σημαντική βελτίωση μεγεθών στο α' τρίμηνο και προσθήκη δύο ακινήτων

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν τα πρώτο τρίμηνο του 2022 σε 3,2 εκ., διπλασιασμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2021. Στα 2,9 εκατ. τα λειτουργικά κέρδη. Οι προοπτικές για το 2022.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετατρέπεται σε ΑΕΕΑΠ η Premia Properties με άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η μετατροπή σε ΑΕΕΑΠ είναι πολύ σημαντικό για την εταιρεία, καθώς θα της επιτρέψει να δραστηριοποιηθεί αποτελεσματικότερα στην αγορά ακινήτων αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει το πλαίσιο.
Premia Properties
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για την απόκτηση της Μπουτάρης η Premia

Σε απαντητική της επιστολή προς το ΧΑ η εισηγμένη αναφέρει πως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δεσμευτική συμφωνία με τους βασικούς πιστωτές της ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ και σε κάθε περίπτωση, επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα για την έκβαση των συζητήσεων.