ΓΔ: 878.76 -0.45% Τζίρος: 44.15 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Attica Bank: Κατέγραψε ζημιές ύψους 8,5 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο

Η τράπεζα αναφέρει πως κατέγραψε στο πρώτο τρίμηνο αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 25% σε ετήσια βάση και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα.

Στα 8,51 εκατ. ευρώ έφτασαν οι ζημιές μετά από φόρους στο πρώτο τρίμηνο του 2022 για την Attica Bank, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Όπως ανακοίνωσε η Attica Bank, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους, ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των κύριων λειτουργικών εσόδων της Τράπεζας συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Η τράπεζα για το α΄ τρίμηνο του 2022 παρουσίασε λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων, ζημία ύψους 4,85 εκατ. ευρώ έναντι των 5,69 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ παράλληλα ενέγραψε και προβλέψεις ύψους 2,76 εκατ. ευρώ.

Εμφάνισε καθαρά έσοδα από τόκους ύψους 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ πέρυσι. Τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 36,5% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021. Η αρνητική επίδραση σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 21,9% από δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών συνέπεια μεγάλων αποπληρωμών και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2022, και από την μείωση της συνεισφοράς τόκων από ΜΕΑ. 

Η μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της τράπεζας κατά 24,9% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2021. Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της πολιτικής μείωσης των προσφερόμενων επιτοκίων καταθέσεων και κυρίως της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.

Σε ετήσια βάση η Attica Bank, όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, παρουσίασε αύξηση εσόδων από προμήθειες κατά 25% και συνεχιζόμενη σημαντική βελτίωση τα τελευταία πέντε τρίμηνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου 2022. Παράλληλα, τα έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων) αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν στο 1,8 εκατ. ευρώ. Μια σημαντική απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με την τράπεζα, καθώς αυξήθηκαν κατά 1,06 εκατ. σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Βασικοί συντελεστές στη σημαντική αύξηση αποτέλεσαν η χορήγηση νέων δανείων και εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μέσω e-υπηρεσιών.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 1,65 δισ. ευρώ και εξαιρουμένων των τιτλοποιημένων δανείων Astir 1 και 2, σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση (νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις) για την περίοδο ανήλθαν σε περίπου 89 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 81,9 εκατ. ευρώ, αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και 6,8 εκατ. ευρώ τη λιανική τραπεζική. Η στρατηγική της τράπεζας εστιάζει στη χρηματοδότηση επενδύσεων κυρίως στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και του τουρισμού.

Παράλληλα η Attica Bank αναφέρει πως διατήρησε το ισχυρό προφίλ ρευστότητας με το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων να ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ κατά την 31.03.2022. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε 992 εκατ. ευρώ, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις σε 1.769 εκατ. ευρώ. Οι ελάχιστοι εποπτικοί δείκτες ρευστότητας, παραμένουν και κατά το α΄ τρίμηνο, άνω των ελαχίστων ορίων.

Ειδικότερα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) ανήλθε σε 275% και ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 59,5%.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31η Μαρτίου 2022, συνέπεια των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2022, ανέρχεται σε 9,7%.

Επίσης οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,3% σε ετήσια βάση, καθώς αποτυπώνεται η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του νέου προγράμματος εθελούσιας εξόδου. Όπως αναφέρεται, η τράπεζα στις 09.03.2022 ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού. Η συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα ανήλθε σε 104 άτομα που αντιστοιχεί σε περίπου 15% του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας. Η ετήσια εξοικονόμηση ανέρχεται σε ύψος 4,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση της Τράπεζας, το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και της ουσιαστικής εξάλειψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) του παρελθόντος, καθώς και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. 

Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες της Διοίκησης της Attica Bank.

Η δήλωση της διοίκησης της Attica Bank

Σε ένα περιβάλλον με σημαντικές μακροοικονομικές προκλήσεις, η Attica Bank εστιάζει στην στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της νέας στρατηγικής κατεύθυνσης,  η Attica Bank  θέτει στο επίκεντρο την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με το σχεδιασμό σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της με την επανατοποθέτησή της στην τραπεζική αγορά τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η οποία σημαδεύτηκε από τις επιπτώσεις της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που συνέχισε να προκαλεί η πανδημία της COVID-19, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων προκλήσεων, η Attica Bank παρέμεινε σε τροχιά επίτευξης των στόχων της θέτοντας στο επίκεντρο του σχεδιασμού της, τον εκσυγχρονισμό της σε βασικούς τομείς όπως τη βελτίωση και αναβάθμιση των υποδομών πληροφορικής, τον ψηφιακό μετασχηματισμό για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών.

Η Διοίκηση, μεταξύ άλλων σημαντικών έργων,  προέβη στη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών με εταιρείες αναγνωρισμένου κύρους στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των εσωτερικών υποδομών της Τράπεζας και της δημιουργίας ενός πλαισίου αναδιάρθρωσης, το οποίο θα βοηθήσει την Attica Bank να διαδραματίσει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, παρατηρείται αξιοσημείωτη  βελτίωση στα έσοδα από προμήθειες σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021 κατά 24,5%, με την μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων από χορηγήσεις κατά 46%, και κατά 30% από την αύξηση των εσόδων από e-υπηρεσίες.

Πρόσθετα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε 89 εκατ. ευρώ με τους δείκτες ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου να βελτιώνονται. Επιπρόσθετα, η ρευστότητα της Attica Bank παραμένει σε υψηλά επίπεδα, διατηρώντας το επίπεδο καταθέσεων των πελατών της σε 2,8 δισ. ευρώ

Το 2022 με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τιτλοποιήσεων και της ουσιαστικής εξάλειψης των ΜΕΑ του παρελθόντος, καθώς και την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών της συμφωνίας των βασικών μετόχων, θα αποτελέσει έτος ορόσημο για την Attica Bank. Με τον τρόπο αυτό, θα επιτευχθεί και η εξυγίανση του Ισολογισμού και θα απελευθερωθούν εποπτικά κεφάλαια, τα οποία θα διοχετευτούν για την ανάπτυξη των εργασιών της Τράπεζας και τη σημαντική αύξηση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν πλέον οι προσπάθειες της Διοίκησης της Τράπεζας. 

Στις 18 Απριλίου 2022, η Διοίκηση της Τράπεζας έλαβε επιστολή από τους βασικούς μετόχους ΤΜΕΔΕ, Rinoa Ltd – Ellington Solutions S.A. και ΤΧΣ, στο πλαίσιο της από 09.12.2021 δεσμευτικής μεταξύ τους συμφωνίας, στην οποία γίνεται αναφορά συγκεκριμένων ποσών διαθέσιμων κατά τους όρους της Συμφωνίας και του Νόμου του ΤΧΣ και για τη διατήρηση της βιωσιμότητας της Τράπεζας και την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της.

Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η διαδικασία της προετοιμασίας για την υλοποίηση των ενεργειών ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων βάσει του σχετικού προγράμματος και του επιχειρηματικού σχεδίου το οποίο αναμένεται να εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και τα εσωτερικά όργανα της Τράπεζας εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές λόγω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας καθώς και της αύξησης στις τιμές της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Οι προοπτικές ανάπτυξης επιδεινώθηκαν με την αύξηση του πληθωρισμού να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Ωστόσο, οι αναπτυξιακές προοπτικές για την Ελλάδα παραμένουν ισχυρές λόγω της προβλεπόμενης ανάκαμψης του τουρισμού και των νέων σημαντικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί να πραγματοποιηθούν στη χώρα.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Attica Bank με Euronet για διεύρυνση του δικτύου ΑΤΜ

Οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών της Attica Bank έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στα ΑΤΜ της Euronet στην Ελλάδα αυξάνοντας τα σημεία όπου μπορεί να εξυπηρετούνται οι πελάτες της τράπεζας σε πάνω από 1.000.