ΓΔ: 925.83 0.17% Τζίρος: 68.57 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Attica Bank: Πού εστιάστηκε ο έλεγχος στις οικονομικές καταστάσεις

Όπως τονίζει η τράπεζα, η KPMG ενέκρινε χωρίς καμία επιφύλαξη τις οικονομικές καταστάσεις για το 2020, απόδειξη της καλής πορείας της Attica Bank.

Χωρίς επιφυλάξεις ήταν το πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποίησε ο ελεγκτικός οίκος KPMG στις οικονομικές καταστάσεις της Attica Bank για τη χρήση του 2020, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την τράπεζα παρουσιάζει «από κάθε ουσιώδη άποψη, την γενικότερη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας».

Στο πόρισμα του ελεγκτικού οίκου αναφέρεται ότι «κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΑΤΤΙCA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών αυτής (ο «Όμιλος») κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με την Attica Bank, το παραπάνω πόρισμα επιβεβαιώνει ότι η τράπεζα:

 • Έγκαιρα ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την 28η Απριλίου 2021, τηρώντας τις σχετικές προθεσμίες.
 • Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 που αναρτήθηκαν σήμερα, μετά την έκθεση ελέγχου της KPMG, είναι απολύτως συνεπείς με το Δελτίο Αποτελεσμάτων που δημοσιεύθηκε την 28η/4/2021. 
 • Η καθυστέρηση προέκυψε λόγω των ενισχυμένων εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της KPMG, οι οποίες ακολουθούνται από τους Διεθνείς Ελεγκτικούς Οίκους. Επισημαίνεται ότι, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των ορκωτών ελεγκτών έγιναν εξ αρχής αποδεκτές από την τράπεζα και ενσωματώθηκαν στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ δεν γνωστοποιήθηκε καμία επιφύλαξη των ορκωτών ελεγκτών ως προς τα οικονομικά μεγέθη, όπως ρητά αναφερόταν στην ανακοίνωση της τράπεζας την 6η/5/2021.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη δημοσιοποίηση του πορίσματος υπήρξε άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχή.

Οι στόχοι της Attica Bank

Σημειώνεται ότι η Attica Bank, ακολουθώντας συγκεκριμένο σχέδιο, οδεύει προς την επιτυχή ολοκλήρωση της εξυγίανσης της και το πέρασμά της σε πορεία ανάπτυξης με:

 • Ισχυρό 3ετές επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο το διπλασιασμό των χορηγήσεων, το μηδενισμό ΜΕΔ/ΜΕΑ, τη συμμετοχή στον “ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ” και την βελτίωση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων, μέσω της ενεργοποίησης του αρ.27Α του Ν. 4172/2013.
 • Αύξηση καταθέσεων +7,4% ετησίως με χαμηλότερο κόστος 
 • Αύξηση μεγεθών και βελτίωση κερδοφορίας
 • Επαρκή εποπτικά κεφάλαια
 • Ολοκλήρωση ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού 
 • Απεξάρτηση από τον μηχανισμό   ELA
 • Απεξάρτηση από τις εγγυήσεις του πυλώνα ΙΙ του ν.3723/2008

Η δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για το 2020 και με τη «βούλα» πλέον της KPMG, σηματοδοτεί την πλήρη και οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της Attica Bank. Η τράπεζα, απαλλαγμένη από τα βάρη του παρελθόντος - υψηλό απόθεμα ΜΕΑ, έκθεση άνω του €1δισ. στον ELA, κεφαλαιακό έλλειμα από το AQR/Stress Test 2015, - ολοκληρώνει θετικά τη δύσκολη και πολυσύνθετη προσπάθεια που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016.  

Ταυτόχρονα όμως,  σηματοδοτεί τη μετάβαση και την επικέντρωση των προσπαθειών της, σε πορεία ανάπτυξης με την εφαρμογή του νέου, τριετούς επιχειρηματικού της σχεδίου. Σε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής η Attica Bank, υιοθετώντας τις αρχές του sustainable banking, έχει στόχο τον διπλασιασμό των χορηγήσεων, βασιζόμενη στην άμεση ολοκλήρωση του ψηφιακού της μετασχηματισμού και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια, στις υποδομές και στο περιβάλλον καθώς και των ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων. Ιδιαίτερης αξίας για την Τράπεζα είναι οι συνέργειες που αναπτύσσει προς την κατεύθυνση αυτή με το μέτοχό της ΤΜΕΔΕ.

Τα κύρια σημεία αυτής της εξυγίανσης είναι τα ακόλουθα:

 • Ενεργητική επιχειρηματική στρατηγική για πλήρη Εξυγίανση και Μείωση πιστωτικού κινδύνου
 • Με κεντρικό στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και της  αναβαλλόμενης φορολογίας και με γνώμονα κατ’ αρχήν τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η Τράπεζα, την βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης, υλοποιείται και η τελευταία επανατιτλοποίηση (Ωμέγα). Με την ολοκλήρωσή της  τα ΜΕΑ εκτός τιτλοποιήσεων που απομένουν στον Ισολογισμό της Τράπεζας ανέρχονται σε 8 εκ, ποσοστό λιγότερο από 1% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Η Attica Bank γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα με πρακτικά μηδενικά ΜΕΑ, χάρη στο εργαλείο των τιτλοποιήσεων . 
 • Επιπρόσθετα, η διοίκηση  της τράπεζας προτίθεται να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) υπολογίζεται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων σε pro forma επίπεδο κατά την 31/12/2020, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή της επάρκεια.
 • H Attica Bank υπενθυμίζεται πως είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υλοποίησε αποκοπή κόκκινων δανείων μέσω του εργαλείου της τιτλοποίησης το 2017, γεγονός το οποίο καταγράφηκε κυρίως από τα διεθνή ενημερωτικά μέσα (https://www.wsj.com/market-data/quotes/GR/TATT). Ειδικότερα, η τράπεζα υλοποίησε δύο τιτλοποιήσεις το 2017 και το 2018, σε απόσταση οριακά μεγαλύτερη του ενός έτους απομακρύνοντας έτσι από τον ισολογισμό της κόκκινα δάνεια συνολικής αξίας €2 δισ. περίπου. 
 • Ρευστότητα
 • Αποπληρωμή ELA, ύψους €1.160εκατ. τον Μάρτιο του 2019: Κατά το 2016, η Τράπεζα αντλούσε χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης ρευστότητας (‘Emergency Liquidity Assistance – ELA’), ύψους € 1.160εκατ. Τον Μάρτιο του 2019 και σε διάστημα λιγότερο των 2,5 ετών, η Τράπεζα επέστρεψε το σύνολο του ποσού αυτού στην ΤτΕ. 

Σημειώνεται, ότι σε όλο το διάστημα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης (‘Global Financial Crisis – GFC’) και της ελληνικής κρίσης χρέους, δηλαδή το διάστημα 2008-2019, η Attica Bank ήταν η μοναδική ελληνική τράπεζα που δεν επιβάρυνε τον Έλληνα και τον Ευρωπαίο φορολογούμενο, καθώς δεν ενισχύθηκε ούτε με χρήματα του ΤΧΣ, ούτε απέκτησε το ‘καλό’ κομμάτι κάποιας εκ των παλαιών τραπεζών.

 • Αύξηση καταθέσεων και διαφοροποίηση πηγών ρευστότητας: Οι καταθέσεις από πελάτες από το 2016 μέχρι και την 31.12.2020 παρουσιάζουν αύξηση κατά περίπου € 1 δισ. ήτοι 48%,ενώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2021, η αυξητική πορεία συνεχίζεται με τα υπόλοιπα των καταθέσεων από πελάτες να πλησιάζουν τα € 3 δισ.. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα έχει απεξαρτηθεί από τον μηχανισμό   ELA, την ρευστότητα του Πυλώνα 2, διατηρώντας ταυτόχρονα τον εποπτικό δείκτη LCR (‘Liquidity Coverage Ratio’) σταθερά άνω του ορίου του 100% , ενώ οι πηγές άντλησης ρευστότητας έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά αναφέρονται συναλλαγές repos με άλλες τράπεζες καθώς και η ενεργοποίηση της πλατφόρμας Raisin (ψηφιακή πλατφόρμα άντλησης καταθέσεων από πολίτες της Ε.Ε.), μέσω της οποίας η Τράπεζα και μέχρι την 23/4/2021 έχει αντλήσει πάνω από €63εκατ. σε διάστημα 4,5 περίπου μηνών. 

Τα οικονομικά μεγέθη του 2020 

Παράλληλα η Attica Bank κατά τη διάρκεια του 2020  συνέχισε την προσπάθειά της για τη στήριξη των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, σε πρωτόγνωρες συνθήκες αβεβαιότητας και οικονομικής αστάθειας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η τράπεζα συμμετείχε ενεργά σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων προς όφελος των πελατών της και παράλληλα αύξησε τις χρηματοδοτήσεις της για την στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε €2,0 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,7% σε ετήσια βάση. Σημαντική αύξηση ύψους 12% παρατηρήθηκε σε σχέση με το 2019 στα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για τη χρήση ανήλθαν σε €322 εκατ. περίπου, εκ των οποίων €315,7 εκατ. αφορούν την επιχειρηματική τραπεζική και €6,4 εκατ. τη λιανική τραπεζική. Το μέσο ticket για τις επιχειρηματικές χορηγήσεις ανήλθε σε €501,5 χιλ. και σε €9,2 χιλ. αντίστοιχα για τις χορηγήσεις ιδιωτών.

Βελτίωση κερδοφορίας

 • Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 2020 κατά 15,6% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2020. 
 • Τα έσοδα από προμήθειες για το 2020 ανήλθαν σε €12,7 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Interamerican.

Η Attica Bank πληροί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση

Ο ευρωπαϊκός οικονομικός χώρος, αμέσως μετά την λήξη της πανδημίας θα εκτεθεί και πάλι μόλις επανέλθει η «κανονική» λειτουργία των αγορών, στον διεθνή ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό και σε ότι αφορά τις ευρωπαϊκές τράπεζες, πυλώνας για την ισχυρή τους παρουσία στον διεθνή στίβο είναι η λεγόμενη Τραπεζική Ένωση, βασικός πυλώνας του εγχειρήματος της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ήτοι της επιτάχυνσης της διαδικασίας της Τραπεζικής Ένωσης, εντάσσεται και η λεγόμενη πρωτοβουλία του ‘Risk Reduction’ με βασικούς δύο πυλώνες την διατήρηση των ΜΕΑ σε επίπεδα κάτω του 4%-6% και την κάλυψη των αναγκών του MREL. 

Τέλος, με την ένταξη κάποιας τράπεζας στην Τραπεζική Ένωση, αυτομάτως τις καταθέσεις της τράπεζας τις εγγυάται το ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων.

Από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, σήμερα την δυνατότητα ταχείας ένταξης στην τραπεζική ένωση έχει η Αttica Bank, λόγω:

 • του χαμηλού απόλυτου ποσού των ΜΕΑ που εναπομένουν, 
 • του γεγονότος ότι από τον Απρίλιο του 2021 και μετά, τα ΜΕΑ που δεν έχουν τιτλοποιηθεί και δεν είναι προς αποκοπή ανέρχονται σε μόλις €8εκατ. (λιγότερο από 1% ως δείκτης ΜΕΑ) και
 • οι ανάγκες του MREL θα καλυφθούν εις ολόκληρο εντός του 2021 με την σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

monumenta-ktiria-ethniki
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Δεν υπάρχει ενδεχόμενο απορρόφησης άλλης τράπεζας

Η Εθνική Τράπεζα, με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, τονίζει ότι δημοσιεύματα που υπάρχουν και αναφέρονται σε απορρόφηση τράπεζας είναι «αβάσιμα». Σχετικό δημοσίευμα αναφερόταν στην Attica Bank.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Δάνεια έως 50.000 ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Οι εγγυήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν την ισχύ του Ελληνικού Δημοσίου. Το ανώτατο ύψος δανείου αγγίζει έως το 25% του Κύκλου Εργασιών του 2019 και η διάρκεια του δανείου ανέρχεται έως 5 έτη.