ΓΔ: 905.6 0.17% Τζίρος: 19.38 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:54:32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
eyath-nero
Φώτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

ΕΥΑΘ: Τα αυξημένα κόστη έπληξαν κατά 3,42% την κερδοφορία στο εννεάμηνο

Ενισχυμένος κατά 2,4% ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ καθώς ανήλθε σε 53,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το κόστος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 7,52% εξαιτίας των αυξημένων εξόδων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης και την άνοδο των τιμών ενέργειας.

Παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών της ΕΥΑΘ, η εταιρεία είδε το υψηλό κόστος ενέργειας και την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης να πλήττουν σημαντικά την κερδοφορία της στο εννεάμηνο του 2021. Ωστόσο η ΕΥΑΘ έχει καταφέρει να αυξήσει τα ταμειακά της διαθέσιμα κατά 21,95%, με την εταιρεία να θέλει να χτίσει μία ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στην υγειονομική κρίση που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας περιορισμένες οικονομικές διακυμάνσεις και διατηρώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της, τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της σε υψηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου η ΕΥΑΘ, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 19.988 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 54.893 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 19.143 χιλ. ευρώ και 53.607 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,42% και κατά 2,40% αντίστοιχα. Η θετική μεταβολή του κύκλου εργασιών οφείλεται κυρίως στην αύξηση από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης (+21,7% και +8% αντίστοιχα).

Το κόστος πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των 11.852 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 34.913 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 11.062 χιλ. ευρώ και 32.472 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,14% και 7,52% αντίστοιχα. Η αύξηση του κόστους πωληθέντων προκύπτει κατά κύριο λόγο εξαιτίας των αυξημένων εξόδων επισκευών και συντηρήσεων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ), αλλά και λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Συνεπώς, το Μικτό Κέρδος ανήλθε στο ποσό των 8.136 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 19.980 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 8.081 χιλ. ευρώ και 21.135 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,68% και μείωση 5,47% αντίστοιχα.

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 1.389 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 4.808 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 643 χιλ. ευρώ και 1.751 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 116,02% και 174,56% αντίστοιχα. Η αύξηση στο γ΄ τρίμηνο οφείλεται πρωτίστως στην αναστροφή της πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων ύψους 508 χιλ. ευρώ λόγω της καταβολής του ποσού αυτού κατά την περίοδο 01/07-30/09/21 καθώς και εξαιτίας της πρόβλεψης εσόδου ύψους 304 χιλ. ευρώ , το οποίο αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελέστηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2021 με βάση τη σύμβαση συντήρησης και διαχείρισης δικτύου όμβριων υδάτων με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Σε ορίζοντα εννεαμήνου, η μεγαλύτερη αύξηση οφείλεται αφενός στην μετακύλιση στον Πάροχο, τμήματος των εξόδων της ενέργειας από τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και αφετέρου  στη θετικότερη έκβαση των επίδικων υποθέσεων της εταιρείας, η οποία οδήγησε στην αντιστροφή προηγούμενων προβλέψεων.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 3.143 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 9.678 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 2.640 χιλ. ευρώ και 8.522 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,04% και 13,56% αντίστοιχα. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο σχηματισμό μεγαλύτερης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων για την περίοδο αναφοράς 01/01/2021-30/09/2021 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 καθώς και σε αυξημένο μισθολογικό κόστος βάσει της ισχύουσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 736 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 1.249 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 347 χιλ. ευρώ και 1.547 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 112,28% και μείωση 19,23% αντίστοιχα. Η αύξηση στον ορίζοντα τριμήνου οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δικαστική απόφαση άπαξ καταβολής αναδρομικών μισθών και αποζημιώσεων σε υπαλλήλους της εταιρείας και σε τρίτα μέρη αντίστοιχα.

Εξαιτίας των παραπάνω γεγονότων, τα προ Φόρων Κέρδη της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των 5.702 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 14.137 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 5.884 χιλ. ευρώ και 13.234 χιλ. ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,09% και αύξηση κατά 6,82% αντίστοιχα.

Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7.081 χιλ. ευρώ κατά το γ΄ τρίμηνο του 2021 και 18.088 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 7.303 χιλ. και 17.489 χιλ. κατά τις αντίστοιχες περιόδους του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,04% και αύξηση κατά 3,42% αντίστοιχα.

Τέλος τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 90.275 χιλ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2021 έναντι 74.026 χιλ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,95%.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της η ΕΥΑΘ, «όπως επιδεικνύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έχει χτίσει μία ισχυρή ασπίδα προστασίας ενάντια στην υγειονομική κρίση που χαρακτηρίζει την τρέχουσα περίοδο, παρουσιάζοντας περιορισμένες οικονομικές διακυμάνσεις και διατηρώντας τη δυναμική των δραστηριοτήτων της, τη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της σε υψηλά επίπεδα. Εντούτοις, η διοίκηση εξακολουθεί να παρακολουθεί επισταμένως τις εξελίξεις, όπως αυτή της ραγδαίας μεταβολής του κόστους ενέργειας, έτσι ώστε να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες και τις προκλήσεις τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσμιου περιβάλλοντος καθώς και να είναι σε θέση να αντισταθμίσει τους διαφόρους κινδύνους, βασιζόμενη σε ισχυρές δικλείδες ασφαλείας, όπως το σημαντικό ύψος διαθεσίμων της και η καθολική απουσία δανεισμού».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

eyath-nero
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχυμένη η κερδοφορία και ο κύκλος εργασιών της ΕΥΑΘ στο α' εξάμηνο

Η εταιρεία καταγράφει σταδιακή επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα, ενώ συνεχίζει τις επενδύσεις σε «πράσινα έργα» λειτουργικής και ενεργειακής αναβάθμισης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.Θ) στη Σίνδο.